Migrants- Ambeliko

Family Name: Stoikos
Name: Maria
Year of Birth:  1942
Father's Name: Panagiotis
Mother's Name:   Eleftheria Baris
Siblings:  EDimitra (Hatzikomninos), Chrysanthi (Drakopoulou), Ioannis, Konstantina (Sklepari)
Year of Arrival in Australia: 1962
Sponsor:   Asimenios Skleparis (my fiance at the time)
Married: Asimenios Skleparis (Agiassos)
Children: Spyridonas
City of Residence: Sydney

 

Above: My parents, Panagiotis and Eleftheria.

Above Right: With my sister, Chrysanthi, at an Apokries party.

 

Above: With my husband,  Asimenios Skleparis.

Above Middle:  With my son, Spyro.