Villages- Polyhnitos

  1. Katina Argiriou (Sydney, Australia)
  2. Eleftherios Kavalekas (Sydney, Australia)
  3. Georgios Theodoris (Sydney, Australia)