Migrants- Antissa

 

Family Name: Katehou
Name: Maritsa
Year of Birth:   1929
Father's Name: Chrystodoulos
Mother's Name:   Vasiliki Manitas
Siblings:  Dimitrios, Antonios, Nikolaos, Ourania (Moutafi)
Year of Arrival in Australia: 1960
Married: Mihail Mavroforas (Antissa)
Children:  Vasiliki, Eleni
City of Residence: Sydney

 

Above: My family. Standing left to right are: my sister-in-law, Marianthi Katehou- holding Chrystos, myself, my siblings Ourania Katehos, Dimitrios and Nikolaos Katehos and my husband, Mihail Mavroforas. Sitting are my parents, Chrystodoulos and Vasiliki Katehos. My daughters, Vasiliki and Eleni are in the front.
Above Right: My parents, Chrystodoulos and Vasiliki.
  
Above: With my husband, Mihail, and our children, Vasiliki and Eleni.
Above: Athens, 1974. With my husband, Mihail, and our children, Vasiliki and Eleni.
Above Right: With my husband, Mihail.