Villages- Hidera

Chrysanthi Houvarda (Sydney, Australia)

Grigorios Kambas (Sydney, Australia)

Pandelis Kambas (Sydney, Australia--> Mesotopos, Lesvos, Greece)

Fanis Karamihalis (Sydney, Australia)

Ioannis Karamihalis (Sydney, Australia)

Anna Koudouna (Sydney, Australia)

Evangelia Koudouna (Sydney, Australia)

Dimitrios Iatrou (Sydney, Australia)

Aglaia (Lia) Malakou (Sydney, Australia)

Pavlos Pavlellis (Sydney, Australia)