Migrants- Dafia

  

Surname: Gavriil 
Name: Permathoula 
Life:  1899- 1999
Father's Name: Rallis 
Mother's Name:   Evdoxia 
Siblings: Anastasia, Stavros, Timoleon, Olga (Handaka), Marianthi (Theodoridou)
Year of Arrival in Australia: 1987
Sponsor: Ahilleas Contos (her son)
Married: Nikolaos Contos (Dafia)
Children:  Melpomeni, Rallis, Alkiades, Kalliope, Ahilleas
City of Residence: Sydney

  

Above: With her husband, Nikolaos.
Above Right: With her son, Rallis.