Villages- Mesargos

  1. Eustratios Hatgivasiliou (Perth, Australia)
  2. Georgios Karadoukas (Sydney, Australia)