Migrants- Mesotopos

 

Family Name: Vasilas 
Name: Mihail  
Year of Birth:      1947 
Father's Name: Vasilios (Mesotopos) 
Mother's Name:   Eleni Iosifelli (Mesotopos) 
Siblings:  Efstratia (Delmadorou)
Year of Arrival in Australia: 1961
Sponsor:    Vasilios Vasilas (my father) 
Married:  Niki Psara (Mesotopos) 
Children:  Vasilios, Eleni, Andonios 
City of Residence: Sydney, Australia
Livelihood:  Air-condition fitter

 

Above: A portrait of my father, Vasilios Vasilas. 

Above Right: With my mother, Eleni, and sister, Toula (Efstratia). 

  

Above: With my parents, Vasilios and Eleni, and sister, Toula. 

Above Right: With my wife, Niki, my parents, Eleni and Vasilios, and my sister, Toula- with her, husband, Konstantinos. 

  

Above: With my wife, Niki, and our children, Vasilios, Andonios and Eleni.

Above Right: With my parents, Vasilios and Eleni, my wife, Niki and our children, Vasilios, Eleni and Andonios, my sister, Toula, brother-in-law, Konstantinos, and my nephew, Andonios. . 

 

Above: My parents, Vasilios and Eleni, and my children, Vasilios, Andonios and Eleni

Above Right: With my wife, Niki.

 

Above: With my wife, Niki, my sister, Toula, and my brother-in-law, Konstantinos.