Life Stories- Asomatos

  • Giorgos Kefalas                                                 Sydney, Australia