Migrants- Lisvori

 

Family Name: Zervelli
Name: Chryso
Year of Birth:  1940
Father's Name: Georgios (Lisvori)
Mother's Name:   Efstratia Tiniakou (Lisvori)
Siblings:  Maria (Gomou), Giannoula (Zoubandi), Efstratios, Evangelia (Davlavani) 
Year of Arrival in Australia: 1961
Sponsor:    Efstratios Zervellis (my brother
Married: Georgios Anagnostellis (Lisvori)
Children:  Vasiliki, Theopistos, Efstratios 
City of Residence: Sydney
Livelihood:  Small Business- milk bar/ fruit shop