Migrants- Plomari

 

Family Name: Mastrogeorgiou 
Name: Georgios   
Life:     
1894-1978
Father's Name: Dimitrios (Plomari) 
Mother's Name:   Irini (Plomari)
Siblings:  Permathia (Kalafatelli), Zaharo (Moutzouri), Emmanouil, Stylianos, Antonios, Ioannis (one unknown)
Year of Arrival in New Zealand: 1913
Married:  Hariklia Alatelli (Plomari) 
Children:  Barbara, Dimitrios, Irini, Persephone, Panagiotitsa, Panagiotis, Stylianos
City of Residence: Wellington, New Zealand
Livelihood:  Small Business- shops

 

Above: Alexandria, 1924. At his wedding to Hariklia. In the top row are: Emmanouil Moutzouris, Irini Andonara and her father, Stylianos; and his brother-in-law, Emmanouil Alatellis. In the front row are: his mother, Irini; Georgios himself; his wife, Hariklia; and his father-in-law, Panagiotis Alatellis.

 

Above: With his wife, Hariklia. 

Above Right: With this wife, Hariklia, and their children, Barbara, Irini, Stylianos, Panagiotitsa, Panagiotis, Persephone and Dimitrios. This photograph was taken on Georgios and Hariklia's 50th Wedding Anniversary. 

Above: With his wife, some of his children and grandchildren. In the top row are: his daughter, Panagiotitsa; his grandson, Mihail; his daughter-in-law, Kathi; his son, Stylianos; his daughter, Irini; his daughter, Barabara; and his grand-daughter, Apostolia (Paula). Seated are: Georgios himself; his wife, Hariklia; and his daughter, Persephone, and two granchildren